O škole

Ředitelka školy

  •  Mgr. Martina MACÁNOVÁ, tel.  379 800 020

Zástupkyně ředitelky pro 1.st.

  • Mgr. Sylva ŠABATOVÁ, tel. 379 800 010

Zástupce ředitelky pro 2.st.

  • Mgr. Jaromír RADA, tel. 379 800 026

Výchovný poradce

  • Mgr. Miroslav JINDŘICH, tel. 379 800 024

Školní speciální pedagog –  zajišťuje komunikaci s poradenskými zařízeními

  • Mgr. Sylva ŠABATOVÁ, tel. 379 800 010

Školní metodik prevence

  • Mgr. Jaromír RADA, , tel. 379 800 026

Vedoucí učitelka pro třídy mateřské školy

  • Iva HOŘANOVÁ, tel. 724 732 625

V 1.-9. ročníku základní školy je výuka realizována podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, č.j. ZŠ/2016/345.
V 6.-9. ročníku speciálních tříd je vyučování vedeno podle dokumentu Školní vzdělávací program pro žáky s lehkým mentálním postižením, č.j. ZŠ/2014/355. Školní družina pracuje podle dokumentu Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání, č.j. ZŠ/2016/346.

Výuka tříd 1. stupně probíhá v budově v Hradecké ulici, výuka žáků 2. stupně v budově na Komenského náměstí a speciální třídy jsou umístěny v Sokolské ulici. Žákům a vyučujícím v běžných i speciálních třídách je několik hodin týdně k dispozici speciální pedagog a asistenti pedagoga.

Vzdělávání v mateřské škole je vedeno podle dokumentu Všechny barvy duhy, čj. ZŠ/2016/343. Pět tříd mateřské školy se nachází v Čapkově ulici, dvě třídy předškoláků jsou umístěny v Krandově ulici.

Pět oddělení školní družiny pracuje v budově 1. stupně v Hradecké ulici.

Školní jídelna pro žáky základní školy se nachází v objektu v Krandově ulici.

Poskytování informací

Pracovníkem pověřeným k poskytování informací, přijímání stížností, podnětů a oznámení je ředitelka školy, Mgr. Martina Macánová, v její nepřítomnosti je oprávněna poskytovat informace její zástupkyně, Mgr. Sylva Šabatová. O poskytnutí informací lze požádat ústně nebo písemně v ředitelně školy, kde je možné také podat žádost nebo stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání nebo obdržet rozhodnutí.