Školní družina

Zápis do školní družiny pro školní rok 2017/2018 proběhne ve dnech 29.8. a 30.8.2017 vždy od 8:00 do 15:00 h v budově 1.stupně v Hradecké ulici.

Školní družina zajišťuje zájmové vzdělávání pro žáky ZŠ a MŠ Stod, příspěvkové organizace. Žákům zajišťuje klidné, přátelské a podnětné prostředí pro relaxaci a zájmovou činnost. Učí je aktivně odpočívat, rozvíjet zájmy a pomáhá uspokojovat jejich kulturní a sociální potřeby. Je zaměřena na výchovu a vzdělávání v době mimo vyučování. Školní družina sídlí v budově 1. stupně Základní školy a mateřské školy Stod, Hradecká ulice 395, má 5 oddělení s nejvyšším povoleným počtem žáků 150 žáků.

Jednotlivá oddělení mají společné prostory s třídami sloužícími k výuce, a to v 1. patře (II.,IV. a V. oddělení) a přízemí (I. a III. oddělení) budovy ZŠ. V každé této třídě je prostor s kobercem s odpovídajícím vybavením pro herní a odpočinkové činnosti a centrum pro činnosti výtvarné, pracovní apod. Žáci zde mají k dispozici různé konstrukční a společenské hry, stavebnice, pomůcky a materiály pro výtvarné a pracovní činnosti. Třídy jsou vybaveny audio video technikou, PC, ve třídě IV. oddělení je k dispozici interaktivní tabule.
Školní družina využívá školní zahrady, tělocvičny i blízkého sportovního areálu.

Na základě rozhodnutí školy ředitelky školy podle §123 zákona č. 561/2004 Sb. je činnost školní družiny poskytována za úplatu.
Za pobyt žáka / žákyně ve školní družině je účtován měsíční poplatek ve výši 100 Kč.
__________________________________________________________________

O přijetí žáka do školní družiny rozhoduje na základě písemné přihlášky ředitelka školy. Součástí přihlášky je písemné sdělení zákonných zástupců žáka o rozsahu jeho docházky a způsobu odchodu z družiny.
Odhlášení žáka provedou zákonní zástupci písemným oznámením ředitelce školy. Vychovatelce školní družiny oznámí zákonný zástupce veškeré změny v pravidelné docházce
___________________________________________________________________

Veškeré podněty či stížnosti rodičů k činnosti školní družiny mohou rodiče směřovat k vychovatelkám školní družiny,  zástupkyni ředitelky či ředitelce školy.

Základní informace o školní družině, charakteristika zařízení a obsah vzdělávání jsou blíže popsány ve Školním vzdělávacím programu pro zájmové vzdělávání, č.j. ZŠ/2016/346.
Činnost družiny se řídí Vnitřním řádem školní družiny, který upravuje práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky, informace o provozu a vnitřním režimu školní družiny či podmínky zajištění bezpečnosti žáků. Stanovuje také způsob odchodu žáků ze školní družiny v případě, že odchází v jiném čase či jiným způsobem, než je uvedeno na Přihlášce do školní družiny.